O firmie

EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych jest firmą działającą na polu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w tej branży oraz wysoko wykwalifikowana kadra pozwalają nam podejmować nawet najbardziej nietypowe i skomplikowane zlecenia. W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne technologie, które często też znajdują zastosowanie w innych dziedzinach.

W gronie naszych klientów znajdują się zarówno małe i duże przedsiębiorstwa sektora prywatnego, jak również urzędy i instytucje sektora publicznego. Najpopularniejsze usługi świadczone przez naszą firmę dla przedsiębiorstw prywatnych to: doradztwo środowiskowe oraz outsourcing środowiskowy. Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra, dzięki czemu oferowane produkty takie jak doradztwo i outsourcing są najwyższej jakości.

Czytaj więcej

Oferta

Doradztwo i outsourcing środowiskowy

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie wymogów ochrony środowiska, usługi doradcze oraz outsourcingowe pozwalające na swobodne prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Czytaj więcej

Raporty oddziaływania

Opracowujemy raporty oddziaływania na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięć, prognozy oddziaływania na środowisko dokumentów strategicznych. Pomagamy Państwu w przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Czytaj więcej

Pozwolenia zintegrowane

Sporządzamy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, opracowujemy raport początkowy lub odpowiednią analizę prawno-środowiskową w przypadku braku konieczności sporządzenia takiego raportu.

Czytaj więcej

Pozwolenia sektorowe

Oferujemy Państwu pomoc przy występowaniu o wymagane pozwolenia na korzystanie ze środowiska. Opracujemy wymaganą dokumentację formalno-prawną, w Państwa imieniu wystąpimy o uzyskanie decyzji oraz dokonamy niezbędnych uzgodnień.

Czytaj więcej

Przeglądy ekologiczne

Wykonujemy przeglądy ekologiczne przedsiębiorstw wynikające z uwarunkowań prawnych jak również analizy typu due-diligence. Efektem takiego przeglądu jest oszacowanie ryzyka ekologicznego związanego z prowadzoną działalnością lub wynikającego z dotychczasowych zaniedbań formalno-prawnych.

Czytaj więcej

Programy środowiskowe

Oferujemy Państwu opracowanie programów ochrony środowiska, planów adaptacji do zmian klimatu, planów gospodarki niskoemisyjnej, programów ograniczania niskiej emisji, programów zrównoważonego rozwoju, planów gospodarki odpadami i innych sektorowych dokumentów poruszających zagadnienia ochrony środowiska.

Czytaj więcej

Ekofizjografia

Opracowanie określa uwarunkowania ekofizjograficzne obszaru w celu oceny przydatności środowiska dla planowanych funkcji oraz jego odporności na degradację. Stwarza podstawy do prawidłowego kształtowania środowiska.

Czytaj więcej

Ocena skażenia

Niektóre rodzaje działalności człowieka stanowią szczególne zagrożenia dla stanu środowiska gruntowo-wodnego. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku składowisk odpadów, stacji paliw, zakładów przemysłowych itp. W tego rodzaju obiektach często, w wyniku wycieków lub nieszczelności instalacji, dochodzi do skażenia gruntu oraz niejednokrotnie wód podziemnych.

Czytaj więcej

Analizy emisji hałasu

Wykonujemy analizy akustyczne propagacji emitowanego hałasu w oparciu o obowiązujące normy techniczne, przepisy prawne oraz najnowsze oprogramowanie służące do modelowania pola akustycznego.

Czytaj więcej

KOBIZE

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie obowiązkowych raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Czytaj więcej

Zaufali nam


Zobacz listę wybranych projektów zrealizowanych przez naszą firmę