Ekofizjografia

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się "dokumentację sporządzoną na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym studium lub planem i ich wzajemne powiązania".

Opracowanie określa uwarunkowania ekofizjograficzne obszaru w celu oceny przydatności środowiska dla planowanych funkcji oraz jego odporności na degradację. Stwarza podstawy do prawidłowego kształtowania środowiska. Powinno również ułatwić wybór rodzaju zabudowy oraz ustalenie warunków realizacji naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu przy zachowaniu racjonalnej gospodarki zasobami przyrody (zobacz co zawiera opracowanie ekofizjograficzne podstawowe).

Ekofizjografia dostarcza merytoryczne podstawy kształtowania polityki ochrony i wykorzystania walorów i zasobów środowiska przyrodniczego w zagospodarowaniu przestrzennym. Właściwe zagospodarowanie przestrzenne powinno zapewnić odpowiednie warunki do funkcjonowania ekosystemów, prowadzenia działalności gospodarczej i poprawy warunków życia ludności, a więc w celu realizacji zasad zrównoważonego rozwoju gminy.

Przygotowane przez nas ekofizjografie zawierają możliwie kompleksowe informacje o poszczególnych elementach środowiska przyrodniczego pod względem zasobów i walorów oraz o ich wzajemnych powiązaniach i zagrożeniach. Opracowanie obejmuje charakterystykę i diagnozę stanu oraz funkcjonowania środowiska, określa przyrodnicze predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno - przestrzennej poprzez ocenę przydatności środowiska z punktu widzenia możliwości rozwoju lub ograniczenia różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru, oraz poprzez wskazanie obszarów o priorytetowych funkcjach przyrodniczych (obszary proponowane do ochrony).

Do zbierania danych terenowych wykorzystujemy nowoczesny sprzęt i technologie (odbiorniki GPS, fotografia cyfrowa, sondowania hydrogeologiczne). Zebrane dane są poddawane obróbce i analizie z wykorzystaniem Geograficznych Systemów Informacji.

Przejdź do formularza kontaktowego