KOBIZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie obowiązkowych raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE). Termin składania raportów za poprzedni rok mija 28 lutego.
Obowiązek raportowania został ustanowiony ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Ustawa powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Ośrodek wykonuje min. zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej "Krajową bazą".

Krajowa baza to system informatyczny, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji o:

 • wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska,
 • wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom,
 • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji,
 • wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji,
 • planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć,
 • aktywności związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami,
 • prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

 • Informacje zawarte w Krajowej bazie (KOBIZE) są wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza. W przyszłości dane raportowane do Krajowej bazy (KOBIZE) mają stanowić podstawę do generowania raportów wymaganych na potrzeby wymienionych systemów.

  Gromadzenie tych danych w jednym miejscu, a nie rozproszonych w wielu urzędach, pozwoli na dokonywanie porównań i weryfikacji danych emisyjnych i jednolite traktowanie podmiotów, niezależnie od ich lokalizacji.

  Zapraszamy do współpracy. Działamy na terenie całego kraju.

  Przejdź do formularza kontaktowego