Zawartość przeglądu ekologicznego

Przegląd ekologiczny instalacji, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, powinien zawierać:

 1. opis obejmujący:
  1. rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie technicznym,
  2. powierzchnię zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego,
  3. rodzaj technologii,
  4. istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej,
  5. istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  6. istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy - Prawo wodne oraz przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym;
 2. określenie oddziaływania na środowisko instalacji, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 3. opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na środowisko;
 4. porównanie wykorzystywanej technologii z technologią spełniającą wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki;
 5. wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
 6. zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w przeglądzie;
 7. nazwisko osoby lub osób sporządzających przegląd.
Ponadto przegląd ekologiczny może zawierać:
 1. zakres określony przez organ ochrony środowiska;
 2. wskazane przez organ ochrony środowiska metody badań i studiów.
Jeżeli możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko wynika z funkcjonowania instalacji, która nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, organ właściwy do nałożenia obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego określa, które z wymagań wymienionych powyżej należy spełnić, sporządzając przegląd.