Programy środowiskowe

Oferujemy Państwu opracowanie programów ochrony środowiska, planów adaptacji do zmian klimatu, planów gospodarki niskoemisyjnej, programów ograniczania niskiej emisji, programów zrównoważonego rozwoju, planów gospodarki odpadami i innych sektorowych dokumentów poruszających zagadnienia ochrony środowiska.

Do naszych opracowań wykorzystujemy dane zebrane z instytucji ochrony środowiska, ankietyzacji zakładów, urzędów administracji samorządowej i rządowej. Przeprowadzamy niezbędne opiniowanie opracowanych dokumentów oraz konsultacje społeczne. Nasz przedstawiciel bierze udział w obradach odpowiednich komisji radnych oraz podczas sesji, na której są uchwalane opracowane dokumenty. Jeśli jest to wymagane, do przygotowanych projektów dokumentów (POS, MPA, PGN, PONE, PGO, itp.) opracowujemy Strategiczną Ocenę Oddziaływania na Środowisko.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. "Prawo ochrony środowiska" nakłada na zarządy samorządów lokalnych obowiązek opracowania programów ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa.

Programy Ochrony Środowiska przygotowywane przez firmę EKOSTANDARD są oparte na założeniach zawartych w następujących dokumentach:

  • Ustawa "Prawo ochrony środowiska" z dnia 27 kwietnia 2001,
  • Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym
  • Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska
Ponadto przygotowane przez nas dokumenty są spójne z dokumentami wyższego szczebla oraz innymi dokumentami sektorowymi gminy czy powiatu. Firma EKOSTANDARD opracowuje również inne programy sektorowe np. programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, plany adaptacji do zmian klimatu, plany gospodarki niskoemisyjnej, programy ograniczenia niskiej emisji itd. zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Ministerstwa Środowiska.

W ramach usługi wykonania programów usuwania azbestu wykonujemy także inwentaryzacje terenowe nagromadzonych wyrobów zawierających azbest poprzez spis z natury i ankietyzację gospodarstw, a także przygotowujemy wnioski o dofinansowanie inwentaryzacji i opracowania programu usuwania azbestu.

Zapraszamy do współpracy. Działamy na terenie całego kraju. Opracowaliśmy już dziesiątki dokumentów strategicznych, mamy doświadczenie.

Przejdź do formularza kontaktowego